Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Volta, Allessandro Giuseppe Antonio Anastazio, 1745-1827